Čo znamená GDPR z pohľadu uchádzača o prácu?

Nové európske nariadenie o ochrane osobných údajov totiž od 25. mája tohto roku prináša pre spoločnosti mnoho noviniek ovplyvňujúcich administratívnu záťaž a IT bezpečnosť. O radách pre podnikateľov, na čo si majú dávať v súvislosti s GDPR pozor, nájdete aj v slovenčine desiatky článkov. Čo to však prinesie do bežného života sa tak ľahko nedočítate. Ako to teda ovplyvní hľadanie práce v praxi a na čo budete mať ako kandidát právo?

GDPR (General Data Protection Regulation) má mnoho spoločných znakov s našim slovenským zákonom o ochrane osobných údajov. Prináša však niekoľko zmien, ktoré sa priamo týkajú spôsobu získavania súhlasu so spracovaním osobných.

  • Súhlas musí byť udelený slobodne a z vlastnej vôle, to znamená, že napríklad pri posielaní životopisu cez webovú stránku spoločnosti alebo pracovný portál nemôže byť pole zo súhlasom na spracovanie osobných údajov automaticky zaškrtnuté.
  • Text súhlasu musí byť jednoznačný a obsahovať konkrétne informácie o účele a spôsobe spracovania vašich osobných údajov (takže žiadne malé písmenká pod čiarou).
  • Súhlas vždy udeľujete len na jeden účel. Ak napríklad reagujete na pozíciu a okrem toho vám chce spoločnosť zasielať newsletter s informáciami o produktoch, musia byť tieto súhlasy udelené samostatne.
  • Pri objednávaní tovaru alebo služby nesmie byť udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov povinnosťou. V praxi si teda môžete tovar objednať bez toho, aby ste súhlas udelili – na druhej strane firma má právo evidovať tie údaje, ktoré sú potrebné napríklad pre vystavenie faktúry a zákonnú archiváciu tejto faktúry. Pri hľadaní práce to teda bude znamenať, že súhlas so spracovaním osobných údajov udeliť nemusíte, a v tom prípade má zamestnávateľ/personálna agentúra právo evidovať vaše osobné údaje len pre potreby daného výberového procesu a na čas nevyhnutne nutný.

GDPR tiež zavádza niekoľko nových práv práve pre ľudí, ktorých cieľom je chrániť ich osobné údaje:

  • Právo na zabudnutie – máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov rovnako jednoducho, ako ste poskytli súhlas na ich spracovanie. Ak ste teda udelili súhlas prostredníctvom formulára na web stránke, napríklad pri objednávaní tovaru alebo služby, rovnakým spôsobom by ste mali mať možnosť súhlas odvolať.
  • Právo na zabudnutie však zaniká v prípade, ak sú osobné údaje potrebné na splnenie inej zákonnej povinnosti (napríklad evidenciu o zamestnancoch a ich výplatných páskach musí zamestnávateľ archivovať 10 rokov).
  • Právo na prenositeľnosť – v prípade, ak vaše osobné údaje sú spracovávané v automatizovanej forme, máte právo žiadať od ktorejkoľvek spoločnosti, aby ich poskytla v elektronickej forme inému správcovi, ktorého si sami zvolíte.
  • Právo na opravu – hneď ako zistíte, že osobné údaje ktoré o vás evidujú sú nesprávne, máte právo na ich opravu, prípadne doplnenie a to bez odkladu alebo spoplatnenia tejto služby.
  • Informačná povinnosť – každá spoločnosti, ktorá disponuje vašimi osobnými údajmi, je povinná na vašu žiadosť zdarma poskytnúť informácie o tom, aké údaje spracováva a akým ďalším firmám ich poskytla.

V praxi to tiež znamená, že od mája tohto roka budete ako uchádzač o prácu každú chvíľu dotazovaný ohľadom udelenia súhlasu na spracovanie vašich osobných údajov. Napríklad ak pošlete svoj životopis prostredníctvom pracovného portálu, budete zaškrtávať jeden súhlas – pre účel daného výberového procesu. A ak bude chcieť daná spoločnosť spĺňať povinnosti vyplývajúce z GDPR a v budúcnosti vás napríklad osloviť s inou pracovnou ponukou, mala by si od vás žiadať ďalší súhlas. Na účel oslovenia s ďalšími ponukami ten prvý súhlas už totiž neplatí.

Autor článku: Barbara Ostrochovská