cross

Etika a antikorupcia

Skupina Synergie zabezpečuje, aby všetky jej dcérske spoločnosti na celom svete riadne uplatňovali etické štandartdy a zákony. Dlhovekosť našej skupiny je spôsobená dôsledným dodržiavaním pravidiel etiky a bezúhonnosti.

Protikorupčný program Synergie Group je založený na troch pilieroch odporúčaných francúzskou protikorupčnou agentúrou (AFA):

Pilier I: Záväzok vrcholového manažmentu
Pilier II: Mapovanie rizika
Pilier III: Riadenie rizika

Nasledujúce nástroje, ktoré sú tu uvedené, umožňujú všetkým našim tretím stranám overiť súlad Synergie Group so zákonom 2016-1691 z 9. decembra 2016 o transparentnosti, boji proti korupcii a modernizácii ekonomického života, známym ako zákon Sapin 2:

Správa od generálneho riaditeľa Synergie SE
Protikorupčná charta
Etický kódex a pravidlá obchodného správania
Školiace programy proti úplatkárstvu
Systém whistleblowingu prístupný všetkým
Hodnotiaca platforma tretej strany
Zásady a postupy: Zásady týkajúce sa darov, Zásady hodnotenia treťou stranou, Zásady sponzorstva, Charta zodpovedného nákupu, Dotazník CSR dodávateľa

Mapovanie protikorupčného rizika: Synergie Group vytvorila krížové mapovanie rizika, ktoré jej umožňuje implementovať kontrolný postup prispôsobený každej identifikovanej expozícii. V záujme efektívnosti si každá dcérska spoločnosť vytvorila svoju vlastnú mapu rizík, pričom všetky boli schválené Etickou komisiou skupiny.

Vnútorný whistleblowing systém:

Kliknutím na LINKU SYNERGIE INTEGRITY získate prístup na zabezpečenú platformu Linka integrity Synergie na vyhlásenie výstrahy v súlade s ustanoveniami zákona o transparentnosti, boji proti korupcii a hospodárskej modernizácii 2016-1691 z 9. decembra 2016 alebo pre akékoľvek iné profesionálne výstrahy vyhradené. pre dočasných a stálych zamestnancov skupiny SYNERGIE.


Synergie je členom mnohých združení, ktoré spolupracujú v boji proti korupcii

Od roku 2017 sa Synergie Group drží 10 princípov Globálneho paktu Organizácie Spojených národov.