Ochrana súkromia

Súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov:

Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre zavedenie predzmluvných vzťahov a sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície s budúcimi potenciálnymi zamestnávateľmi. Za splnenie účelu spracovania osobných údajov nie je možné považovať prvé sprostredkovanie práce, ale až ukončenie činnosti priebežného sprostredkovávania zamestnania zo strany prevádzkovateľa (ako je definovaný nižšie). Osobné údaje budú použité na účely vyhľadania Vášho zamestnania spoločnosťou SYNERGIE Slovakia, s.r.o., IČO: 35766239, a SYNERGIE TEMPORARY HELP s. r. o., IČO: 48265403, obe so sídlom Dunajská 4, 811 08 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) na dobu určitú v trvaní 2 rokov odo dňa ich zaradenia do personálnej databázy.

Zároveň sa počas vyššie uvedenej doby zaväzujete informovať prevádzkovateľa o všetkých zmenách predmetných osobných údajov v lehote 14 dní od uskutočnenia zmeny. V prípade porušenia tohto záväzku, ako aj v prípade uvedenia nepravdivých údajov má prevádzkovateľ právo Vašu žiadosť neakceptovať alebo ju vyradiť zo svojej personálnej databázy. Odvolanie tohto súhlasu musí byť v písomnej forme a musí byť doručené prevádzkovateľovi.

Ako dotknutá osoba zároveň potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov. V takom prípade však prevádzkovateľ prijíma všetky jemu dostupné opatrenia za účelom zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje budú poskytnuté len v nevyhnutnom rozsahu a výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania a Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

Máte právo:

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme vyžadovať od prevádzkovateľa informácie o stave spracúvania Vašich osobných údajov v jeho informačnom systéme a o zdroji, z ktorého získal Vaše osobné údaje,
  • udelený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať,
  • na prístup k údajom, ktoré sa Vás týkajú,
  • požiadať o opravu, doplnenie, zablokovanie alebo likvidáciu osobných údajov,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme vyžadovať od prevádzkovateľa opis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, v prípade úradných dokladov vyžadovať ich vrátenie.

Prevádzkovateľ je povinný vyhovieť písomnému uplatneniu Vašich vyššie uvedených práv a písomne Vás informovať o výsledku v lehote 30 dní od doručenia takejto žiadosti.