cross

Všeobecné podmienky – referenčný program

Týmto vyjadrujete ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, správou a archiváciou Vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom pre účely referenčného programu, a to predovšetkým mena, priezviska, kontaktných údajov (číslo telefónu a e-mailovej adresy) prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujete, že Vami uvedené údaje sú pravdivé.

Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?

Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre účely referenčného programu, teda odovzdanie odmeny za odporúčanie vhodného kandidáta.

Kto bude mať prístup k Vašim osobným údajom?

Osobné údaje budú použité spoločnosťami SYNERGIE Slovakia, s.r.o., IČO: 35766239, a SYNERGIE TEMPORARY HELP s. r. o., IČO: 48265403, obe so sídlom Dunajská 4, 811 08 Bratislava, a spoločnosťami SYNERGIE, s.r.o., IČ: 45808139 a SYNERGIE TEMPORARY HELP s.r.o., IČ: 26711834 obe so sídlom Sokolovská 84-86 186 00 Praha 8 Karlín ako spoločnými prevádzkovateľmi spracovania osobných údajov (ďalej len s ako „prevádzkovatelia“ alebo ako „prevádzkovateľ“).

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje spracovávať?

Súhlas je udelený na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia Vašich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnete svoj súhlas odvolať.

Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?

Váš súhlas môžete kedykoľvek bezplatne odvolať u jedného z prevádzkovateľov uvedených vyššie, a to v rovnakej forme, v akej bol súhlas udelený (e-mailom, vyplnením formulára na webovej stránke).

Aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Máte právo:

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme vyžadovať od prevádzkovateľa informácie o stave spracúvania Vašich osobných údajov v jeho informačnom systéme a o zdroji, z ktorého získal Vaše osobné údaje, máte právne na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu aj právo na ich prenosnosť,
  • udelený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať vo forme v akej bol udelený,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu,

Prevádzkovatelia sú povinní vyhovieť uplatneniu Vašich vyššie uvedených práv a informovať Vás o výsledku.