Riaditeľ / riaditeľka Domova sociálnych služieb LIBERTAS v Lučenci

Informácie o ponuke

 • Lokalita: Banskobystrický kraj, Lučenec
 • Typ pracovného pomeru: plný úväzok
 • Sektor: Štátna a verejná správa
 • Level pozície: TOP manažment
 • Plat: Plat bude upresnený na pracovnom pohovore

Náplň práce

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):

 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby praxe v riadiacej funkcii,
 • motivačný list,
 • potvrdenie o praxi v riadiacej funkcii s uvedením presného dátumu (deň, mesiac, rok) začiatku a skončenia vykonávania riadiacej funkcie a stručným popisom vykonávaných pracovných činností,
 • doklad o vysokoškolskom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),

 • písomný materiál Koncepcia rozvoja Domova sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie č. 2578/11, 984 01 Lučenec,
 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Koncepcia sa predkladá v písomnej forme v rozsahu 6 strán (odporúčaný rozsah 35 – 40 riadkov na stranu, riadkovanie 1, veľkosť písma 11, typ písma Arial, medziznakové medzery – normálne).
Požadovaná štruktúra koncepcie po formálnej stránke:

 • úvod,
 • zameranie projektu,
 • analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy a strategických dokumentov, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
 • ciele dokumentu,
 • akčný plán realizácie projektu s návrhom nových a inovatívnych aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania vrátane vlastných príjmov, príp. náhradných riešení viaczdrojového financovania, personálne obsadenie,
 • spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
 • očakávaný prínos po realizácii koncepcie,
 • záver.

Koncepcia po obsahovej stránke musí byť zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Výberové konanie sa skladá z dvoch častí:

 • overenie úrovne manažérskych zručností a osobnostných predpokladov pomocou štandardizovaných psychologických testov,
 • osobný, individuálny pohovor s cieľom obhajoby predloženej koncepcie a overenia schopností a odborných znalostí uchádzačov.

O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne.

 • Výberové konanie sa riadi Smernicou č. 004/2018/ODDK o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výberové konanie sa neriadi zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

O vymenovaní uchádzača do funkcie riaditeľa / riaditeľky Domova sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie č. 2578/11, 984 01 Lučenec rozhodne Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Písomnú prihlášku do výberového konania s vyššie uvedenými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 17. októbra 2018 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka Domova sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie č. 2578/11, 984 01 Lučenec“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica.

Ponúkané podmienky

 • zodpovedná a stabilná práca

Nie je to tá pravá práca? Stane sa. Môžeme vám nájsť inú. Stačí nám váš aktuálny životopis.

Ozvite sa mi

Požiadavky na kandidáta

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné podmienky:
Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Odborná prax:

 • minimálne 4 roky v riadiacej funkcii,
 • prax v sociálnej oblasti výhodou.

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť.

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • manažérske zručnosti,
 • osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • odbornosť (znalosť platnej legislatívy, činnosti rozpočtovej organizácie a skúsenosti z oblasti sociálnych služieb),
 • znalosť cudzieho jazyka výhodou,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • návrh Koncepcie rozvoja Domova sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie

č. 2578/11, 984 01 Lučenec.

Charakteristika klienta

Banskobystrický samosprávny kraj sa na čele s novým županom snaží o strategické vedenie a nastavenie novej vízie. Budujú dobrý kraj. Pridajte sa k nim.
Prípadné informácie o Domove sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie č. 2578/11,
984 01 Lučenec poskytne Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Informácie o výberovom procese

Kandidátom odpovedáme, aj v prípade zamietavého stanoviska, do 3 pracovných dní od reakcie na pozíciu. Ak by sa tak nestalo, neváhajte sa pripomenúť telefonicky na čísle +421 254 415 522 alebo kontaktujte priamo nášho konzultanta.

Viete o niekom, kto by bol tým pravým kandidátom na túto pozíciu?
Dajte nám prosím vedieť cez náš referenčný program.

Odporučiť známeho

Reagovať na ponuku

Vyplňte údaje o sebe alebo sa prihláste cez LinkedIn.

Reagovať mailom LinkedIn