Pravidlá súťaže o kariérne poradenstvo zdarma

Štatút súťaže „ProfesiaDays 2017“ o konzultáciu v oblasti kariérneho poradenstva zdarma

1) Organizátor súťaže
Obchodné meno: SYNERGIE Slovakia s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava, IČO: 35 766 239, zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č 19040/B (ďalej aj len „SYNERGIE“ alebo „Organizátor“).

2) Úvodné ustanovenia
Súťaž je určená pre všetky osoby, ktoré sa počas konania pracovného veľtrhu ProfesiaDays 2017 v dňoch 1.3 – 2.3.2017 zaregistrujú do internej databázy SYNERGIE za účelom hľadania novej práce a následne pošlú svoj životopis. Registrácia bude prebiehať v stánku SYNERGIE, ktorá patrí medzi vystavovateľov na veľtrhu ProfesiaDays.

Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti SYNERGIE. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania Súťaže zmeniť tento Štatút a podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa tohto bodu Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti na webovej stránke www.synergie.sk. Všetci zúčastnení súťažiaci so svojou účasťou v súťaži zaväzujú k dodržiavaniu týchto pravidiel.

3) Účasť v súťaži
Do súťaže budú zapojení všetci návštevníci pracovného veľtrhu ProfesiaDays 2017, ktorí sa zaregistrujú v stánku SYNERGIE a následne pošlú svoj životopis. Pre účasť v súťaži (zaradenie do konečného žrebovania) je rozhodujúcim faktorom zaslanie životopisu v období od 1.3.2017 do 15.3.2017 (vrátane) a súhlas so zaradením do internej databázy spoločnosti SYNERGIE na účely hľadania práce.

4) Žrebovanie výhercov
Žrebovanie výhercu súťaže prebehne najneskôr do 30 dní od skončenia pracovného veľtrhu ProfesiaDays 2017. Výherca bude iba jeden. Oznámenie o výhre bude výhercovi doručené e-mailom alebo telefonicky Organizátorom súťaže najneskôr do 5 pracovných dní od vyžrebovania. V prípade, že sa výhercu nepodarí do 30-tich dní od žrebovania kontaktovať alebo nebude mať záujem o uplatnenie výhry, jeho výhra prepadá a žrebuje sa nový výherca.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.  Na zaradenie do Súťaže ani na priznanie Výhry nie je právny nárok. Organizátor nezodpovedá za technické problémy spojené s doručovaním odpovedí. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré poskytli Organizátorovi nepravdivé údaje.

5) Špecifikácia výhry
Výhrou sú 2-hodiny konzultácie v oblasti kariérneho poradenstva zadarmo. Konzultáciu bude viesť konzultant spoločnosti SYNERGIE, jej presný obsah bude stanovený na základe dohody priamo s výhercom. Konzultácia bude vedená v kanceláriách spoločnosti SYNERGIE Slovakia s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava.

6) Ochrana osobných údajov
Účastník Súťaže dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži udeľuje SYNERGIE svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOOÚ“) v rozsahu identifikačných údajov a údajov potrebných výlučne na účely vyhodnotenia Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže na dobu nevyhnutnú na realizáciu vyhodnotenia Súťaže.  Organizátor súťaže môže využiť získané informácie a údaje na marketingové účely, a to vo forme zverejnenia výhercu vo formáte krstné meno a mesto. Organizátor súťaže sa zaväzuje, že nepoužije takto získané osobné údaje na žiadne iné účely, než je stanovené v týchto pravidlách.

Účastník Súťaže je podľa § 28 ZoOOÚ oprávnený požadovať informácie o stave spracúvania jeho osobných údajov v informačnom systéme; informácie o zdroji, z ktorého boli získané jeho osobné údaje; odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; požadovať opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov; informáciu o likvidácii jeho osobných údajov pri splnení účelu spracúvania alebo pri porušení osobitného predpisu; zo zákonných dôvodov podať námietky voči spracúvaniu jeho osobných údajov a nepodrobiť sa rozhodnutiu SYNERGIE pri spracúvaní jeho osobných údajov; pri porušení zákona o ochrane osobných údajov má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov SR a žiadať zaistenie nápravy; má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely podľa tohto bodu Štatútu zaslaním písomného oznámenia podpísaného Účastníkom Súťaže na adresu sídla SYNERGIE. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia SYNERGIE.

Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.synergie.sk a dátum účinnosti Štatútu je 1.3.2017.