Veľká kniha – development centrum (DC)

Development centrum (DC) ako významný nástroj v rukách personálnych manažérov.

Častokrát sa kandidáti, alebo zamestnanci väčších firiem, stretávajú s pojmom development centrum. Ide o rozvojové centrum, modernú metódu, ktorú spoločnosti využívajú v snahe poznať pracovné charakteristiky zamestnanca. Na základe tejto informácie následne rozvíjať vlastnosti, ktoré sú slabou stránkou účastníkov. Mnohokrát sa však s týmto pojmom spája aj pojem assessment centrum, ktoré sa niekedy chybne chápe ako synonymum. V snahe pochopiť zásadný rozdiel vám ponúkame informácie o development centre.

Čo je development centrum?

DC definujeme ako objektívny nástroj, ktorý dáva kvalifikovaný náhľad na potenciál zamestnancov a umožňuje, v súlade s očakávaním zamestnanca, pracovať so slabými stránkami – osobnými rezervami jednotlivých zamestnancov či pracovných tímov. Zároveň ho chápeme ako rozvojovú, tréningovú aktivitu a nástroj pre naplnenie vzdelávacích plánov.

 • spoľahlivá a moderná metóda
 • najčastejšie sa realizuje ako jedno- až dvojdenný program
 • realizácia by mala byť prispôsobená konkrétnym podmienkam a potrebám
 • účastníci prechádzajú radom individuálnych a skupinových situácií

Rozdiel medzi assessment centrom a development centrom

Ako sme už v našom článku spomenuli, pri AC posúdi spoločnosť aktuálnu úroveň kompetencií uchádzača o prácu, zadefinuje rozvojové oblasti a posúdi potenciál. Ak by sa však spoločnosť rozhodla a pokúsila aj o následný rozvoj zadefinovaných oblastí, hovorili by sme už o development centre. Úzko prepojený vzťah AC a DC je jednoducho vysvetliteľný nasledujúcim vzorcom:

DC = AC + následný rozvoj

DC využíva striedanie aktivít, kde sú účastnící hodnotení, s aktivitami rozvjovovými. Súčasťou je vyhodnotenie pokroku v rozvoji.

Oblasti využitia development centier

DC ako efektívny nástroj využívajú spoločnosti najčastješie v snahe:

 • posúdiť vhodnosť kompetencií zamestnancov/uchádzačov o zamestnanie pre výkon konkrétnej pozície
 • vytvoriť individuálne, merateľné rozvojové plány
 • identifikovať talenty spoločnosti a podporiť ich ďalší rozvoj
 • rozvíjať manažérske zručnosti vedúcich zamestnancov
 • posúdiť a zhodnotiť už fungujúci rozvojový plán
 • zvýšiť motiváciu účastníkov na vlastnom rozvoji
 • podporiť sebapohľad účastníkov

Nástroje development centier

Rovnako ako AC aj DC využíva širokú škálu aktivít stimulujúcich kľúčové kompetencie pre danú pozíciu. Okrem toho využíva však aj rôzne metódy rozvoja zamestnancov. Vhodnou kombináciou týchto aktivít prispieva k zvyšovaniu kompetentnosti zamestnancov.

Ide o širokú škálu aktivít, ktoré sú individuálne alebo skupinové, online, interné alebo outdoorové aktivity. Najčastejšie používanými nástrojmi sú:

 • psychodiagnostické osobnostné dotazníky a testy
 • modelové situácie
 • prípadové štúdie
 • štrktúrované a neštruktúrované interview

Výhody development centier

Ako každá metóda, ktorú personalisti využívajú v rámci snahy zvýšiť efektivitu výkonu svojich zamestnancov, aj DC sa spája s viacerými výhodami:

 • objektívna metóda vďaka viacerým skúseným hodnotiteľom;
 • umožňuje presne identifikovať rozvojové potreby;
 • slúži k systematickému zameraniu sa na rozvoj celého pracovného tímu, ale aj jednotlivcov v tíme;
 • umožňuje formulovat špecifické odporúčania ku konkrétnym tréningovým kurzom a rozvojovým programom.

Výsledok development centier

Výstupom rozvojového centra je individuálna správa, súčasťou ktorej je individuálny rozvojový plán pre zamestnanca, ten by mal byť efektívny, motivujúci, ale aj reálny. Ďalšie časti tejto správy tvorí individuálna spätná väzba od skúseného a odborného hodnotiteľa, prevažne je to psychológ. Výsledkom je aj prehľad potenciálu ľudských zdrojov, ktorý je určený pre vedenie spoločnosti, pre HR manažment.

O ďašej možnosti rozvoja zamestnancov, konkrétne 360 stupňovej spätnej väzbe sa dočítate v našom ďalšom článku.

Autor článku: Marcela Mešková