Všeobecné podmienky

Zásady ochrany osobných údajov

 

 1. Preambula

SYNERGIE Slovakia s.r.o. Dunajská 4, 811 08 Bratislava, pristupuje k spracovávaniu osobných údajov (tak ako sú zadefinované ďalej) v rámci svojej činnosti, čo zahŕňa osobné údaje osôb, ktoré si prezerajú internetové stránky spoločnosti Synergie.

Tieto „Zásady ochrany osobných údajov“ má za cieľ informovať príslušné fyzické osoby („Vás“) o spôsobe, akým spoločnosť Synergie zbiera a používa Vaše osobné údaje a o prostriedkoch, ktoré máte k dispozícii na kontrolu týchto údajov. Cieľom týchto zásad je aj zadefinovať záväzky spoločnosti Synergie vzťahujúce sa na dodržiavanie princípov európskeho nariadenia č. 2016/679, ktoré sa nazýva Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

Tieto zásady sa nevzťahujú na internetové stránky tretích osôb, ktoré môžu byť uvedené na internetových stránkach spoločnosti Synergie.

 

 1. Oblasť použitia

Tieto zásady stanovujú princípy a hlavné línie ochrany Vašich osobných údajov, ktoré zahŕňajú osobné údaje zbierané na internetových stránkach spoločnosti Synergie.

Spoločnosť Synergie zbiera osobné údaje online (aj emailom), v papierovej forme alebo ústnym spôsobom (počas schôdzok alebo telefonicky); tieto zásady sa uplatňujú bez ohľadu na spôsob zbierania alebo spracovávania údajov.

Pojem osobné údaje („osobné údaje“) označuje všetky informácie vzťahujúce sa na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu. Osoba je „identifikovateľná“, ak sa dá identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe identifikačného čísla alebo jedného alebo viacerých prvkov, ktoré sú jej vlastné.

Počas používania webovej stránky spoločnosti Synergie osobné údaje, s ktorými dáte súhlas na spracovanie, podliehajú ustanoveniam týchto zásad ako aj platným všeobecným podmienkam používania.

 1. Zbierané údaje

3.1 Všeobecné body

Ak chcete využívať niektoré z funkcií našej webovej stránky a pre pomoc pri hľadaní zamestnania, je potrebné aby ste spoločnosti Synergie poslali niektoré osobné údaje. Zbierané osobné údaje môžu zahŕňať krstné meno, priezvisko, poštovú adresu, mailovú adresu, telefónne číslo, údaje o vašej kariére, IP adresu a všetky ostatné údaje, ktoré sa môžu vzťahovať na účely uvedené v tomto dokumente. Zbierané osobné údaje sa však obmedzujú na údaje, ktoré sú potrebné výhradne na účely uvedené v Článku 4.

Svoje osobné údaje môžete, ale nemusíte, poskytnúť čiastočne alebo kompletne. Nebudeme zbierať žiadne osobné údaje bez toho, aby ste nám k tomu dali dobrovoľne Váš súhlas. Ak si však zvolíte, že svoje osobné údaje nechcete poskytnúť, takéto rozhodnutie môže zabrániť vykonávaniu cieľov popísaných v článku 4 nižšie, niektoré služby a funkcie internetovej stránky by nemuseli správne fungovať.

3.2 Údaje o deťoch

Spoločnosť Synergie nemá v úmysle zameriavať sa na deti mladšie ako 15, a teda nezbiera ich osobné údaje. V opačnom prípade sa však spoločnosť Synergie zaväzuje, že na takéto prípadné spracovávanie získa súhlas zákonného zástupcu a takéto údaje bude považovať za citlivé údaje a bude ich podľa toho spracovávať.

 1. Spôsob zbierania údajov a účel

Ako je to uvedené vyššie, svoje osobné údaje poskytujete dobrovoľne. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú bez ohľadu na spôsob zbierania údajov (online, v papierovej forme alebo ústne počas rozhovoru alebo telefonicky). V prípade zbierania online budú tieto zásady ochrany osobných údajov uvedené na internetovej stránke spoločnosti Synergie a v prípade zbierania v papierovej forme alebo ústnou formou budete informovaní o existencii týchto zásad ochrany osobných údajov.

Osobné údaje sa zbierajú pre potreby niektorých funkcií internetovej stránky a pre potreby aktivity spoločnosti Synergie, a síce:

 • Riadenie náboru zamestnancov;
 • Riadenie kariéry a vzdelávania;
 • Riadenie miezd;
 • Riadenie vzťahov s klientmi a dodávateľmi;
 • Realizácia marketingových alebo komunikačných činností;
 • Riadenie bezpečnosti majetku a osôb;
 • Riadenie komunikačných nástroj (pevná telefonická linka, mobil, email) a informačných systémov.
 1. Cookies

Cookies sú textové súbory ukladané a používané na získavanie osobných a všeobecných informácií o vašej aktivite na internetových stránkach spoločnosti Synergie.

Synergie môže používať súbory cookies alebo iné technológie, ktoré môžu zbierať alebo ukladať osobné údaje za účelom zlepšenia služieb, ktoré Vám budú poskytované.

Budete informovaní pri prvom prijatí súboru cookie a takto sa môžete rozhodnúť, či ho chcete prijať alebo odmietnuť. Ak budete pokračovať v používaní našich internetových stránok s ohľadom na podrobné informácie uvedené vyššie, výslovne súhlasíte s tým, aby spoločnosť Synergie používala takéto súbory cookies.

Takisto môžete naprogramovať svoj prehliadač tak, aby systematicky odmietal súbory cookies. V takom prípade však niektoré funkcie a vlastnosti internetových stránok nemusia správne fungovať a Vy tak nebudete mať prístup k niektorým službám.

 1. Podmienky spracovávania a ukladania osobných údajov

„Spracovávanie“ osobných údajov zahŕňa najmä používanie, uchovávanie, ukladanie, prenos, úpravu, analýzu, zmenu, prehlásenie, zdieľanie a zničenie osobných údajov v závislosti od toho, čo je potrebné s ohľadom na okolnosti alebo právne požiadavky.

Všetky získané osobné údaje sa uchovávajú počas obmedzenej doby v závislosti od účelu ich spracovávania a výhradne na dobu stanovenú príslušnou legislatívou.

7 . Prepojenia na internetové stránky nespravované spoločnosťou Synergie

Internetové stránky spoločnosti Synergie Vám môžu navrhovať, aby ste klikli na hypertextové odkazy vedúce na iné internetové stránky. Prepojenie našej stránky s týmito internetovými stránkami sa posudzuje ako možný prínos kvalifikovaných informácií. Spoločnosť Synergie nie je v žiadnom prípade zodpovedná za obsah týchto stránok, ktoré needituje, pričom používateľ chápe, že tieto stránky a služby tretích strán partnerov sú celkom nezávislé od spoločnosti Synergie. Navrhované presmerovanie na stránku tretej strany neznamená odporúčanie a spoločnosť Synergie nie je v žiadnom prípade zodpovedná za editorský obsah navrhovaný na uvedených stránkach.

 1. Prenos údajov

V prípade, že na internetové stránky vstupujete z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, ktorých legislatíva vzťahujúca sa na zbieranie, používanie a prenos údajov sa líši od európskej legislatívy, súhlasíte s tým, že sa Vaše osobné údaje posielajú do Európskej únie v rámci vašej aktivity na internetovej stránke.

Ak spoločnosť Synergie zistí, že osobné údaje používa alebo šíri tretia strana, ktorá nedodržiava tieto zásady ochrany osobných údajov alebo porušuje platnú legislatívu, spoločnosť Synergie prijme všetky rozumné opatrenia, aby zabránila takémuto používaniu alebo šíreniu alebo ho ukončila.

Spoločnosť Synergie môže zároveň posielať Vaše osobné údaje tretím stranám, ak si spoločnosť Synergie myslí, že je takýto prenos údajov potrebný z technických dôvodov (napríklad za účelom hostingu webovej stránky) alebo za účelom dodržania právnych povinností. Tieto prenosy sa vykonajú cez internet, poštou, faxom alebo inou metódou, ktorú spoločnosť Synergie bude považovať za vhodnú a v súlade s platnou legislatívou.

9 – Právo na prístup, opravu, prenosnosť a vymazanie

Spoločnosť Synergie zaviedla upravené ustanovenia o ochrane osobných údajov, aby sa osobné údaje používali v súlade s účelmi uvedenými vyššie a pre zaistenie ich presnosti a ich aktuálnosti.

Máte právo získať kompletné informácie ohľadom Vašich osobných údajov uložených v spoločnosti Synergie. Okrem toho máte právo požadovať opravu, aktualizáciu, prenosnosť alebo vymazanie Vašich osobných údajov. A navyše, máte právo na obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov.

Môžete vykonávať svoje práva na prístup, opravu, prenosnosť alebo vymazanie zaslaním poštovej správy osobe zodpovednej za ochranu údajov (Compliance Officer) spoločnosti Synergie, a to:

 1. Bezpečnosť a príjemcovia údajov

Spoločnosť Synergie dbá na ochranu a zabezpečenie osobných údajov, ktoré ste jej poslali, aby zaistila ich dôvernosť a zabránila ich deformácii, poškodeniu, zničeniu alebo šíreniu neoprávneným tretím stranám.

Spoločnosť Synergie sa zaväzuje dodržiavať princípy Privacy by design a Privacy by default a za týmto účelom zaviedla opatrenia fyzickej a elektronickej ochrany a organizačné opatrenia, aby zabránila každej strate, nesprávnemu používaniu, neoprávnenému prístupu, zmene alebo prípadnému zničeniu týchto osobných údajov. Napriek úsiliu spoločnosti Synergie v zmysle ochrany Vašich osobných údajov však Synergie nemôže zaručiť stopercentnú účinnosť týchto bezpečnostných opatrení v dôsledku nevyhnutných rizík, ktoré sa môžu vyskytnúť počas spracovávania osobných údajov.

Všetky osobné údaje sú dôverné, prístup k nim je obmedzený len na spolupracovníkov, poskytovateľov služieb a zástupcov spoločnosti Synergie, ktoré ich potrebujú v rámci vykonávania svojich úloh.

 1. Riešenie konfliktov

Hoci spoločnosť Synergie prijala rozumné opatrenia pre ochranu osobných údajov, žiadna technológia prenosu alebo skladovania nie je stopercentne spoľahlivá.

Spoločnosť Synergie sa v každom prípade stará o zabezpečenie ochrany osobných údajov. Ak máte dôvod myslieť si, že bezpečnosť Vašich osobných údajov bola narušená alebo že boli Vaše osobné údaje zneužité, kontaktujte, prosím, zodpovednú osobu ochrany osobných údajov spoločnosti Synergie (na osobneudaje@synergie.sk alebo poštou na adresu uvedenú v časti 9..

 1. Kontakt

Ohľadom všetkých otázok k zásadám ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti Synergie (tzv. Compliance Officer) a to nasledovnými spôsobmi:

 1. Dátum vstupu zásad ochrany osobných údajov do platnosti a jej revízie

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu aktualizovať v závislosti od potrieb spoločnosti Synergie a od okolností alebo v prípade, že to požaduje zákon.

Tieto zásady ochrany osobných údajov vstúpia do platnosti dňa 25.5.2018.