cross

Podmínky používání webových stránek

PREAMBULE:

Společnost SYNERGIE s.r.o. je společnost zabývající se řízením lidských zdrojů a zaměřuje se zejména na oblast náboru, agenturního zaměstnávání, poskytování školení a poradenství v oblasti zaměstnání.

Za tímto účelem má k dispozici technické prostředky, kompetence a zdroje umožňující uživatelům získat přístup k jejím službám, patří k nim i tyto webové stránky dostupné na adrese https://www.synergie.sk/cs jejichž podmínky pro přístup a používání upravují tyto Obecné podmínky používání.

ČLÁNEK 1 – DEFINICE

„Obecné podmínky používání nebo OPP“ označují zde uvedená ustanovení upravující přístup a používání uvedených webových stránek a jejich služeb.

„Údaje“ označují všechny informace sdělované ze strany uživatele při návštěvě na webových stránkách nebo při jeho registraci jako uchazeče a všechny informace shromážděné automaticky prostřednictvím těchto webových stránek během jejich návštěvy, které jsou využívány za účelem zlepšování webových stránek.

„Webové stránky“ označují webové stránky společnosti SYNERGIE na URL adrese https://www.synergie.sk/cs a všechny stránky k nim patřící.

„Služby“ označují služby nabízené společností SYNERGIE na jejích webových stránkách.

„Uživatel“ označuje všechny právnické nebo fyzické osoby navštěvující webové stránky https://www.synergie.sk/cs a všechny stránky dostupné přímo nebo prostřednictvím partnerských portálů.

„Uchazeč“: Uživatel, který vyplnil a potvrdil registrační formulář na těchto webových stránkách.

ČLÁNEK 2 – PŘEDMĚT

2.1 Tyto Obecné podmínky používání chtějí definovat způsoby a podmínky používání webových stránek a služeb dostupných na webových stránkách, které společnost SYNERGIE nabízí uživatelům, a vztahy mezi společností SYNERGIE a uživateli.

Při přihlášení na webové stránky dochádzí automaticky k naporstému a bezvýhradnému přijetí těchto OPP uživatelm.

Platné OPP jsou ty, které jsou platné ve chvíli, kdy se uživatel přihlásí na webové stránky. Uživatele tímto vyzýváme, aby se s OPP seznámil pokaždé, když navštíví tyto webové stránky. Tyto OPP může společnost SYNERGIE upravovat podle svých potřeb. V takovém případě uživatel uznává, že jeho používání těchto webových stránek po úpravě OPP znamená automatické přijetí takto upravených OPP.

2.2. Pokud uživatel používá tyto webové stránky na účet určité organizace (např.: sdružení, společnost, nadace), musí zajistit, aby měl všechna nezbytná povolení pro přijetí OPP jménem organizace, na jejíž účet webové stránky používá. V takovém případě jeho přístup na webové stránky také znamená bezvýhradné přijetí OPP příslušnou organizací.

2.3. Společnost SYNERGIE provádí svou činnost v souladu s etickými pravidly svého oboru a s ústavními, právními a zákonnými principy týkajícími se zákazu diskriminace. Z tohoto důvodu jsou funkce a tituly uvedené na těchto webových stránkách v mužském rodě pouze jako zobecnění.

ČLÁNEK 3 – POPIS WEBOVÝCH STRÁNEK

Tyto webové stránky umožňují přístup k různým službám nabízeným společností SYNERGIE, jako například nabídka zaměstnání a informace o trhu práce.

Přístup na webové stránky je zdarma a uživatelé mají přístup k obecným informacím týkajícím se společnosti SYNERGIE. Nicméně přístup k některým službám nabízeným na webových stránkách může vyžadovat registraci uživatele, například přihlášení na odběr online newslettru s pozicemi.

ČLÁNEK 4 – ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI O CENOVOU NABÍDKU NA SLUŽBY SYNERGIE

Webové stránky umožňují uživatelům, kteří hledají zaměstnance, odeslat své potřeby společnosti SYNERGIE prostřednictvím on-line formuláře, aby společnost SYNERGIE mohla zveřejnit jejich potřebu nebo nabídku zaměstnání pro agentury a uchazeče.

Za tímto účelem musí uživatel splňovat následující podmínky:

 • musí být fyzickou osobou,
 • musí být zletilý,
 • musí být pověřen společností, která zveřejňuje svou potřebu personálu, odesláním seznamu odpovídajícímu příslušné potřebě personálu.

Pokud nebude splněna jedna z uvedených podmínek, potřeba personálu odeslaná na webové stránky nebude zpracována společností SYNERGIE.

ČLÁNEK 5 – OSOBNÍ ÚDAJE:

Společnost SYNERGIE se řídí podle platné legislativy ohledně ochrany osobních údajů uživatelů a zejména nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob s ohledem na zpracování osobních údajů a volného pohybu údajů, které zrušuje nařízení 95/46/CE (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. „GDPR“).

5.1 Shromažďované údaje: údaje týkající se uživatelů, které může SYNERGIE shromažďovat, jsou tyto:

 • Údaje shromažďované při zaslání životopisu uchazeče: jde o následující údaje: příjmení, jméno uživatele, e-mailová adresa, telefonní číslo, životopis a všechny osobní nebo pracovní informace, které životopis obsahuje. Některé tyto údaje jsou povinné a označené hvězdičkou. Pokud je uživatel odmítne uvést, nebude mít přístup k nabízeným službám.
 • Údaje shromažďované při odeslání žádosti o cenovou nabídku: jedná se o následující údaje: příjmení, jméno, pracovní pozice, název společnosti, telefon, e-mailová adresa. Některé tyto údaje jsou povinné a označené hvězdičkou. Pokud je uživatel odmítne uvést, nebude mít přístup k nabízeným službám.
 • Údaje shromažďované při odeslání kontaktního formuláře: jedná se o následující údaje: příjmení, jméno, telefon, e-mailová adresa. Některé tyto údaje jsou povinné a označené hvězdičkou. Pokud je uživatel odmítne uvést, nebude mít přístup k nabízeným službám.
 • Údaje o přihlášení shromažďované při přihlášení a používání webových stránek.

5.2 Účely zpracování údajů: zpracování těchto údajů je nezbytné a umožňuje uživatelům:

 • získat přístup a používat webové stránky a dostat odpovědi na zprávy odeslané společnosti SYNERGIE,
 • pokud jde o uživatele uchazeče: používat služby, které jsou vyhrazené uchazečům, dostávat upozornění na nabídky pracovních pozic.

Údaje o přihlášení se používají ke statistickým účelům ohledně návštěvnosti webových stránek a provozu, jaký na nich probíhá.

5.3 Doba ukládání údajů: údaje uživatelů ukládá společnost SYNERGIE po dobu nezbytnou pro kvalitní poskytnutí žádaných služeb ze strany Uchazečů nebo společností.

5.4 Práva uživatelů s ohledem na údaje: každý uživatel má právo na přístup, přenos, opravu a vymazání svých údajů podle nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a rady ze dne 27. dubna 2016 týkajícího se ochrany fyzických osob při zpracování osobních údajů a volného pohybu těchto údajů, zrušujícího směrnici 95/46/CE (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Používatel může mít přístup ke svým údajům a může je upravovat

5.5 Cookies. Společnost SYNERGIE si může vyžádat uložení souboru cookie do počítače uživatele za účelem zjednodušení a vylepšení vyhledávání na webových stránkách. Za tímto účelem soubor cookie získává informace o pohybu z počítače uživatele.

Uživatel může cookies přijmout nebo odmítnout prostřednictvím informační lišty, která se objeví ve chvíli, kdy uživatel vstoupí na uvítací stránku webových stránek. Tato výchozí informační lišta umožňuje uživateli odmítnout použití a registraci souborů cookies na jeho počítači. Uživatel má mimo jiné možnost přijmout nebo odmítnout přítomnost cookies na svém počítači tak, že upraví nastavení svého prohlížeče, přičemž odmítnutí cookies může zablokovat přístup k části nebo ke všem funkcím webových stránek.

Informace o používání cookies jsou k dispozici přímo v internetovém prohlížeči. Informace o používání souborů cookies následujícími internetovými prohlížeči můžete získat na těchto stránkách:

 • Chrome(Google): https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
 • Safari (Apple): https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
 • Internet Explorer 11 & Microsoft Edge (Microsoft): https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Firefox (Mozilla): https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

ČLÁNEK 6 – PROHLÁŠENÍ A POVINNOSTI UŽIVATELE

6.1 Při přístupu na webové stránky uživatel prohlašuje, že:

 • zná principy, které souvisejí s funkcemi internetu a přijímá tyto vlastnosti a omezení,
 • zná skutečnost, že společnost SYNERGIE nemůže v žádném případě kontrolovat povahu ani vlastnosti údajů dostupných na internetu a že tím pádem společnost SYNERGIE nepřebírá odpovědnost vyplývající přímo či nepřímo z těchto údajů,
 • ví, že údaje umístěné na internetu nelze naprosto ochránit před případným zneužitím, z čehož vyplývá, že veškerá komunikace probíhá na vlastní riziko uživatele. Společnost SYNERGIE samozřejmě používá vhodná technická opatření určená k ochraně údajů a proti jejich neúmyslné ztrátě nebo jakémukoliv neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění.
 • ví, že třetí osoby mohou na internetu šířit viry a v souvislosti s tím uznává, že je odpovědný za to, aby učinil všechna opatření, aby zajistil ochranu údajů uložených v jeho IT zařízeních. Uživatel se zavazuje, že nebude ukládat dokumenty obsahující viry.

Nicméně internet je otevřený systém a společnost SYNERGIE nemůže zaručit, že třetí, neoprávněné osoby všechna opatření neobejdou a nezískají k údajům přístup,

Při používání webových stránek uživatel přijímá rizika týkající se úplnosti, přesnosti a aktuálnosti informací.

6.2 Pokud uživatel dodá, uloží, dá k dispozici společnosti SYNERGIE a jiným uživatelům a partnerů společnosti SYNERGIE dokumenty a informace (např.: informace o uživateli, jeho životopis atd.), zavazuje se, že tyto informace:

 • nejsou v rozporu s platnými předpisy a zákony a že je neporušují,
 • neobsahují virus nebo software, který by mohl uškodit správnému fungování webových stránek nebo je poškodit,
 • neporušují práva třetích osob,
 • nejsou lživé, nepřesné ani podvodné,
 • neobsahují hanlivé, urážlivé, násilné prvky, podněcování k rasové nebo etnické nenávisti, které by mohly podkopat respektování lidské osoby a její důstojnost, jakož i ochranu nezletilých,
 • nepoškozují image společnosti SYNERGIE.

6.3 Uživatel zaručuje společnost SYNERGIE a její partnery proti stížnostem a žalobám třetích osob a proti jejich případným následkům, které mají příčinu v používání webových stránek ze strany uživatele nebo v případě porušení OPP nebo platných zákonných předpisů ze strany uživatele.

6.4 Uživatel musí dbát na dodržování fungování webových stránek a technických opatření zajišťujících bezpečnost webových stránek a přístupu na webové stránky. Z tohoto titulu je uživateli zakázáno používat hardware nebo software, který by mohl poškodit, zpomalit nebo zfalšovat funkci služeb a webových stránek.

Jakékoliv porušení této povinnosti může být stíháno v občanskoprávním i trestním řízení.

ČLÁNEK 7 – PŘÍSTUP NA WEBOVÉ STRÁNKY

Společnost SYNERGIE se snaží umožňovat přístup na webové stránky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kromě případů zásahu vyšší moci, a tedy zejména, avšak aniž by byl tento seznam omezující, při sociálních konfliktech, zásahu civilních nebo vojenských úřadů, přírodních katastrofách, požáru, povodních, přerušení telekomunikační sítě nebo elektrické sítě a také s výhradou případných závad a zásahů údržby nebo aktualizace webových stránek, aniž by takové přerušení udělovalo právo na odškodnění uživatele.

Stejně tak uživatel přijímá, že společnost SYNERGIE může být donucena přerušit provoz webových stránek a části nebo všech svých služeb kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Odpovědnosti společnosti SYNERGIE se nelze domáhat v případě nemožnosti přístupu na webové stránky a/nebo používání služeb, uživatelé se vzdávají všech reklamací nebo žalob v této souvislosti.

ČLÁNEK 8 – PROHLÍŽENÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Webové stránky jsou optimalizované pro následující konfiguraci:

Internetové prohlížeče:

 • Internet Explorer 9 a novější verze,
 • Firefox 39 a novější verze,
 • Chrome 44 a novější verze

Operační systémy:

 • Windows – Mac pro počítače
 • Android/IOS a Windows Phone pro tablety a mobilní telefony

ČLÁNEK 9 – HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Webové stránky mohou nabízet uživatelům a/nebo uchazečům hypertextové odkazy směřující na jiné webové stránky na internetu. Provázání webových stránek s těmito stránkami je provedeno za účelem získání dalších kvalifikovaných informací. Společnost SYNERGIE není v žádném případě odpovědná za obsah stránek, které nespravuje, a uživatel tímto uznává, že stránky a služby třetích osob nebo partnerů jsou naprosto nezávislé na společnosti SYNERGIE. Nabízené odkazy na stránky třetích stran nejsou doporučeními a SYNERGIE není v žádném případě odpovědná za obsah nabízený na příslušných stránkách.

ČLÁNEK 10 – DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

10.1 Obecná ustanovení: webové stránky tvoří nedílný celek. Informace na nich uvedené jsou vyhrazeny pouze pro osobní použití a nelze je reprodukovat (celé ani jejich části) ani ze žádného důvodu předávat třetím osobám. Všechny údaje (texty, zvuk nebo obrázky) umístěné na webových stránkách jsou výlučným vlastnictvím společnosti SYNERGIE.

Jakákoliv reprodukce, prezentace nebo zveřejňování za jiným než soukromým účelem, části nebo celého obsahu těchto webových stránek na jakémkoliv médiu nebo jakýmkoliv postupem jsou zakázány.

10.2 Fotografie: všechna práva vyhrazená pro fotografie umístěné na těchto webových stránkách.

10.3 Značka SYNERGIE: je přísně zakázáno používat nebo reprodukovat značku „SYNERGIE“ a/nebo její logo, samotné nebo přidružené, bez ohledu na důvody, zejména k účelům zveřejnění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti SYNERGIE.

ČLÁNEK 11 – VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Informace obsažené na webových stránkách jsou výlučně informativní a služby a webové stránky jsou dodávány jako takové. Z tohoto důvodu se nelze domáhat odpovědnosti společnosti SYNERGIE, která absolutně neručí, výslovně ani implicitně, a nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s použitím těchto informací, služeb nebo webových stránek.

Uživatel uznává, že ani společnost SYNERGIE, ani žádná z jejích poboček, ani členové sítě SYNERGIE neodpovídají za přímé nebo nepřímé škody, a zejména věcné škody, nehmotné škody, ztrátu údajů nebo programu, finanční škody, které vyplývají z přístupu, nemožnosti přístupu nebo používání webových stránek nebo všech webových stránek, které na ně navazují, nebo z činností, zejména z přerušení, zrušení, úpravy nebo přenechání webových stránek nebo jedné z jejich součástí.

Mimo jiné nelze vymáhat odpovědnost společnosti SYNERGIE v případě nedostupnosti webových stránek, zejména v obdobích určených pro údržbu nebo v případě zásahu vyšší moci.

Společnost SYNERGIE nezaručuje úplnost, aktuálnost ani správnost informací zveřejněných na webových stránkách, zejména existenci nebo dostupnost všech nabídek uvedených na webových stránkách, ani definované lhůty či jejich trvání. Společnost SYNERGIE neručí za to, že zaměstnavatel nebo zákazník nabídne uživateli pohovor, ani že uživatele zaměstná, ani za to, zda bude uživatel dostupný nebo bude odpovídat potřebám zaměstnavatele nebo zákazníka.

Upozorňujeme uživatele, že společnost SYNERGIE dodá všechny informace umožňující nebo usnadňující identifikaci všech osob, které se proviní porušením zákona nebo porušením práv společnosti SYNERGIE nebo třetí osoby na žádost úřadu nebo soudu, jako jsou IP adresy a časy připojení.

V případě, že bude odpovědnost společnosti SYNERGIE vymáhána soudně z důvodu pochybení uživatele v povinnostech, které mu připadají, společnost SYNERGIE může tyto záruky vymáhat po uživateli.
Uživatel uznává, že jen on sám je odpovědný za používání webových stránek, informací a služeb dostupných na webových stránkách.