cross

Zásady zpracování osobních údajů

Vážená paní, vážený pane,

naše společnosti ze skupiny SYNERGIE, konkrétně společnosti:

 • SYNERGIE, s.r.o., IČO: 458 08 139, zapsaná obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 12217;
 • SYNERGIE TEMPORARY HELP s.r.o., IČO: 267 11 834, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 88950, obě společnosti se sídlem Na příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika;
 • SYNERGIE Slovakia s.r.o., IČO: 357 66 239, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislavě III, vložka číslo 19040/B;
 • SYNERGIE TEMPORARY HELP s.r.o., IČO: 482 65 403, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislavě III, vložka číslo 105834/B, obě společnosti se sídlem Dunajská 4, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

(všechny společnosti společně dále jako „Správci“ či „Společnosti“)

zpracovávají v souvislosti s provozem webových stránek na adrese https://www.synergie.sk/, https://www.synergie.sk/cs/ a https://www.synergie.sk/en/ (dále jen „Webové stránky“) a poskytováním služeb osobní údaje jako společní správci osobních údajů. Tímto bychom Vás rádi informovali o následujících skutečnostech souvisejících se zpracováním osobních údajů.

 

 1. Kdo je správcem osobních údajů a jak nás můžete kontaktovat?

Správcem osobních údajů jsou všechny Společnosti, které můžete kontaktovat na níže uvedených údajích: GDPR

SYNERGIE, s.r.o. (Česká republika)

Tel: +420 607 065 264

E-mail: synergie@syn.cz

 

SYNERGIE TEMPORARY HELP s.r.o. (Česká republika)

Tel: +420 607 065 264

E-mail: synergie@syn.cz

 

SYNERGIE Slovakia s.r.o. (Slovensko)

Tel: +421 2 54 41 55 22

E-mail: synergie@synergie.sk

 

SYNERGIE TEMPORARY HELP s.r.o. (Slovensko)

Tel: +421 2 54 41 55 22

E-mail: synergie@synergie.sk

 

 1. Za jakým účelem a na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zejména:

 • získání přístupu k Webovým stránkám a jejich používání,
 • komunikace se Společnostmi,
 • poskytování služeb ze strany Společností pro uchazeče o zaměstnání, zaměstnavatele a další subjekty,
 • využívání služeb pro uchazeče o zaměstnání (např. obdržení upozornění na nabídky pracovních pozic).

 

Právní tituly, na základě kterých zpracováváme Vaše osobní údaje jsou následující:

a) Uzavření a plnění smlouvy, kterou s námi uzavřete

b) Zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho výslovného souhlasu

 • V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro účely a v rozsahu, které jsou v souhlasu vymezeny.
 • Jedná se o účely, pro které nemůžeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě některého jiného právního titulu.
 • Jedná se např. o zpracování osobních údajů za účelem případného budoucího oslovení s jinou pracovní nabídkou po skončení výběrového řízení či jiné oslovení s relevantní pracovní nabídkou.

c) Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat osobní údaje v těchto případech:

 • plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci;
 • plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí;
 • plnění archivačních povinností;
 • existující oprávněný zájem Společností, např.:
  • ochranu práv a právem chráněných zájmů Společností;
  • řešení sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů.

 

 1. V jakém rozsahu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Společnosti budou Vaše osobní údaje zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb, jedná se zejména o tyto osobní údaje:  

 • Údaje shromažďované při zaslání životopisu uchazeče: příjmení, jméno, e‑mailová adresa, telefonní číslo, životopis a všechny osobní nebo pracovní informace, které životopis obsahuje. Některé tyto údaje jsou povinné a označené jako povinné. Pokud je uchazeč odmítne uvést, nebude mít přístup k nabízeným službám.
 • Údaje shromažďované při odeslání žádosti o cenovou nabídku: příjmení, jméno, pracovní pozice, název společnosti, telefon, e-mailová adresa. Některé tyto údaje jsou označeny jako povinné. Pokud je uživatel Webových stránek odmítne uvést, nebude mít přístup k nabízeným službám.
 • Údaje shromažďované při odeslání kontaktního formuláře: příjmení, jméno, telefon, e‑mailová adresa. Některé tyto údaje jsou označené jako povinné. Pokud je uživatel Webových stránek odmítne uvést, nebude mít přístup k nabízeným službám.
 • Údaje o přihlášení shromažďované při přihlášení a používání Webových stránek.

Poskytnutí osobních údajů není povinné, absence některých osobních údajů (zejména těch umožňujících řádnou identifikaci jednající osoby) však může mít za následek neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí jiných služeb vyžadujících řádnou identifikaci osoby na Webových stránkách. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovaného zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 22 Nařízení GDPR.

 

 1. Komu osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje mohou být předány také externím společnostem, které nám pomáhají s různými činnostmi, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů (účetní agenda, IT služby, marketingové služby, právní služby apod.). Vaše osobní údaje mohou být předány i potenciálním zaměstnavatelům.

Osobní údaje jsou třetím osobám předávány vždy pouze při splnění všech požadavků právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být předávány subjektům v rámci Evropské unie i do zemí mimo Evropskou unii. V každém případě takového předání osobních údajů budou přijata příslušná opatření, aby byla zajištěna ochrana Vašich osobních údajů.

 

 1. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro konkrétní účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.

Osobní údaje zpracovávané z důvodu plnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se subjektem údajů.

Z důvodu plnění právní povinnosti jsou osobní údaje zpracovávány po dobu stanovenou příslušným právním předpisem (účetní doklady zpracováváme po dobu deseti let, další dokumenty po jejich zákonnou archivační dobu).

Pro účely ochrany oprávněných zájmů Společností zpracováváme osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu, pokud nedojde k některé skutečnosti, která má za následek dřívější ukončení zpracování (např. vznesení námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu); z důvodu ochrany práv v případných soudních sporech uchováváme osobní údaje zpravidla po dobu 4 let od okamžiku možného prvního uplatnění sporu u soudu.

Na základě Vašeho souhlasu osobní údaje zpracováváme po dobu, na kterou byl souhlas udělen, nebo do doby, kdy souhlas odvoláte.

 

 1. Zabezpečení osobních údajů

Společnosti přijaly veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, přijaly také technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Společnosti prohlašují, že k osobním údajům mají přístup pouze prověřené a oprávněné osoby zavázané k dodržování ochrany osobních údajů.

 

 1. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům ve smyslu čl. 15 Nařízení GDPR, tj. zejména právo požadovat, abychom Vám sdělili, jaké osobní údaje zpracováváme a poskytli Vám kopie dokumentů, na kterých se Vaše osobní údaje nacházejí a zároveň Vás informovali o vhodných zárukách, pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 • Právo požadovat, abychom provedli opravu nepřesných osobních údajů ve smyslu čl. 16 Nařízení GDPR, tj. právo požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou zpracovávány neúplné nebo nesprávní osobní údaje.
 • Právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování ve smyslu čl. 17 Nařízení GDPR, tj. výmaz osobních údajů, pokud (i) už nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány, (ii) byl odvolán souhlas a pro zpracování osobních údajů už neexistuje jiný právní základ, (iii) jako subjekt údajů vznesete námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu a nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nepřevažují oprávněné zájmy Správců nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, (iv) osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Právo na omezení zpracování ve smyslu čl. 18 Nařízení GDPR, tj. pokud se jako subjekt údajů domníváte, že (i) zpracováváme nesprávné osobní údaje, tak omezíme jejich zpracování do doby, než se ověří jejich správnost, (ii) zpracování osobních údajů je nezákonné a jako subjekt údajů místo výmazu osobních údajů žádáte omezení zpracování, (iii) jako Správci osobní údaje již nepotřebujeme, ale Vy je jako subjekt údajů potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, (iv) pokud jako subjekt údajů vznesete námitku proti zpracování, tak zpracování osobních údajů omezíme do doby, než se ověří, zda oprávněné zájmy Správců převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami.
 • Právo na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení GDPR, tj. právo žádat přenos osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu dalšímu správci osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a/nebo smlouvy a zpracování osobních údajů se provádí automatizovaně.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR, tj. (i) jako subjekt údajů máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud takovou námitku vznesete, nebudeme Vaše osobní údaje za tímto účelem dále zpracovávat, (ii) pokud zpracováváme osobní údaje za účelem našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů jiných osob, můžete jako subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. V takovém případě budeme osobní údaje dále zpracovávat pouze tehdy, pokud prokážeme existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to buď stejným způsobem, jakým byl Vámi udělen nebo prostřednictvím nebo způsoby uvedenými v posledním odstavci tohoto článku; odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Právo podat stížnost dozorovému orgánu ve smyslu čl. 77 Nařízení GDPR, kterým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a který je vedoucím dozorovým úřadem, a to v případě, že se domníváte, že byla porušena Vaše práva na ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit i na český dozorový orgán jakožto dotčený dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních.

Uživatel Webových stránek má přístup ke svým osobním údajům a osobní údaje upravovat prostřednictvím formuláře dostupného na Webových stránkách, na adrese https://www.synergie.sk/cs/osobni-udaje-pravni-informace/ nebo zasláním e-mailu na adresu osobniudaje@syn.cz nebo poštou na adresu jakéhokoliv Správce uvedeného v čl. 1.

 

 1. Cookies

Webové stránky používají soubory cookies. Podrobné informace o používání souborů cookies naleznete zde a v cookies liště při zobrazení Webových stránek. Soubor cookie je malý textový soubor, který se ukládá v počítači uživatele pro účely záznamu. Samotný soubor cookie pomáhá udržovat v chodu klíčové funkce Webových stránek. Za tímto účelem však soubory cookies shromažďují a ukládají údaje o Vás a mohou sloužit k Vaší identifikaci. Z tohoto důvodu mohou být považovány za osobní údaje.

Soubory cookies mohou být použity k různým účelům. Níže najdete nejběžnější typy:

 • Nezbytné soubory cookies – jsou nezbytné pro prohlížení webových stránek a používání jejich funkcí, například pro přístup do zabezpečených oblastí webu. Bez těchto souborů cookies byste nemohli naše webové stránky správně používat.
 • Preferenční soubory cookies – tyto soubory cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Jedná se např. o preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.
 • Statistické soubory cookies – tyto soubory cookies obecně shromažďují informace o tom, jak uživatelé používají webové stránky. Umožňují webové stránce například sledovat relace, počet navštěvujících uživatelů. Mohou to být také soubory cookies třetích stran z analytických služeb.
 • Reklamní (marketingové) cookies – jejich účelem je pomoci inzerentům poskytovat relevantnější reklamu sledováním Vaší online aktivity (např. kolikrát jste klikli na reklamu). Tyto soubory cookies mohou tyto informace sdílet s dalšími subjekty, zejména pokud se jedná o soubory cookies třetích stran.

Jako uživatel Webových stránek můžete přijmout nebo odmítnout užívání jednotlivých druhů souborů cookies (kromě nezbytných souborů cookies) prostřednictvím informační cookies lišty, která se Vám objeví při vstupu na Webové stránky. V této informační liště rovněž naleznete vysvětlení jednotlivých druhů cookies.

Informace o používání cookies jsou k dispozici přímo v internetovém prohlížeči. Informace o používání souborů cookies následujícími internetovými prohlížeči můžete získat na těchto stránkách:

 

 1. Dozorový orgán

Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost u vedoucího dozorového úřadu. Vedoucím dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

telefon: +421 2 3231 3214

Webové stránky: https://dataprotection.gov.sk/

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Můžete se však obrátit i na český dozorový úřad jakožto dotčený dozorový úřad, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

Webové stránky: https://www.uoou.cz/

E-mail: posta@uoou.cz

 

Tyto Informace o zpracování osobních údajů byly aktualizovány k 1. červnu 2023.

Společnosti si vyhrazují právo je kdykoliv měnit, a to s účinností k okamžiku jejich vyvěšení na Webových stránkách.

 

SYNERGIE, s.r.o.

SYNERGIE TEMPORARY HELP, s.r.o.

SYNERGIE SLOVAKIA s.r.o.

SYNERGIE TEMPORARY HELP s. r. o.