cross

Zásady spracúvania osobných údajov

Vážená pani, vážený pán,

naše spoločnosti zo skupiny SYNERGIE, konkrétne spoločnosti:

 • SYNERGIE, s.r.o., IČO: 458 08 139, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 12217;
 • SYNERGIE TEMPORARY HELP s.r.o., IČO: 267 11 834, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 88950, obe spoločnosti so sídlom Na příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika;
 • SYNERGIE Slovakia s.r.o., IČO: 357 66 239, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 19040/B;
 • SYNERGIE TEMPORARY HELP s.r.o., IČO: 482 65 403, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 105834/B, obe spoločnosti so sídlom Dunajská 4, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

(všetky spoločnosti spoločne ďalej ako „Prevádzkovatelia“ či „Spoločnosti“)

spracúvajú v súvislosti s prevádzkovaním webových stránok na adrese www.synergie.sk, www.synergie.sk/cs/, www.synergie.sk/en/, syn.cz, sandyou.sk, sandyou.cz, sandyou.sk/cs/, sandyou.sk/en/  (ďalej iba „Webové stránky“) a poskytovaním služieb osobné údaje ako spoloční prevádzkovatelia osobných údajov. Týmto by sme Vás radi informovali o nasledujúcich skutočnostiach súvisiacich so spracúvaním osobných údajov.

 

1. Kto je prevádzkovateľom osobných údajov a ako nás môžete kontaktovať?

Prevádzkovateľom osobných údajov sú všetky Spoločnosti, ktoré môžete kontaktovať na nižšie uvedených údajoch:

SYNERGIE, s.r.o. (Česká republika)

Tel: +420 607 065 264

E-mail: synergie@syn.cz

 

SYNERGIE TEMPORARY HELP s.r.o. (Česká republika)

Tel: +420 607 065 264

E-mail: synergie@syn.cz

 

SYNERGIE Slovakia s.r.o. (Slovensko)

Tel: +421 2 54 41 55 22

E-mail: synergie@synergie.sk

 

SYNERGIE TEMPORARY HELP s.r.o. (Slovensko)

Tel: +421 2 54 41 55 22

E-mail: synergie@synergie.sk

 

2. Na aký účel a na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č 2016/679 (ďalej iba „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je najmä:

 • prístup k Webovým stránkam a ich používanie,
 • komunikácia so Spoločnosťami,
 • poskytovanie služieb zo strany Spoločností pre uchádzačov o zamestnanie, zamestnávateľov a ďalšie subjekty,
 • využívanie služieb pre uchádzačov o zamestnanie (napr. upozornenia na ponuky pracovných pozícií).

Právne základy, na základe ktorých spracúvame Vaše osobné údaje sú nasledovné:

a) Uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorú s nami uzatvoríte.

b) Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe Vášho výslovného súhlasu

 • V takom prípade spracúvame Vaše osobné údaje iba na účely a v rozsahu, ako sú v súhlase vymedzené.
 • Ide o účely, na ktoré nemôžeme Vaše osobné údaje spracúvať na základe niektorého iného právneho základu.
 • Ide napr. o spracúvanie osobných údajov na účel prípadného budúceho oslovenia s inou pracovnou ponukou po skončení výberového konania či iné oslovenie s relevantnou pracovnou ponukou.

c) Bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať osobné údaje v týchto prípadoch:

 • plnenie oznamovacích povinností voči orgánom verejnej moci,
 • plnenie povinností týkajúcich sa výkonu rozhodnutí,
 • plnenie archivačných povinností,
 • existujúci oprávnený záujem Spoločností, napr.:
  • ochrana práv a právom chránených záujmov Spoločností,
  • riešenie sporovej agendy, najmä na účely vedenia súdnych či iných sporov.

 

3. Ako sú spracúvané osobné údaje v rámci programu Odporuč priateľa?

a) Účel

V rámci programu Odporuč priateľa spracúvame osobné údaje dotknutej osoby, ktorá odporučila priateľa (odporúčajúci) a rovnako odporúčaného priateľa. Osobné údaje spracúvame na nasledovný účel:

 • komunikácia s odporúčajúcim a vyplatenie odmeny za odporučenie podľa podmienok programu, a
 • komunikácia s odporúčaným priateľom.

b) Právny základ

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov odporúčajúceho je plnenie zmluvy medzi Spoločnosťami a odporúčajúcim, ako aj plnenie povinností Spoločností súvisiacich so zmluvou, predovšetkým komunikácia s odporúčajúcim.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov odporúčaného je súhlas a oprávnený záujem Spoločností, ktorým je ich záujem na efektívnom vyhľadávaní kandidátov na voľné pracovné pozície, komunikácia s týmito vhodnými kandidátmi a v prípade splnenia podmienok pre výplatu odmeny odporúčajúcemu aj záujem na plnení zmluvných povinností Spoločností voči odporúčajúcemu.

c) Zdroj osobných údajov

Zdrojom osobných údajov v rámci programu Odporuč priateľa je odporúčajúci, a to tak jeho osobných údajov ako aj osobných údajov odporúčaného.

d) Automatizované spracúvanie

V rámci programu Odporuč priateľa dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov.

Ak nie je v tejto časti uvedené inak, platia pre program Odporuč priateľa všeobecné pravidlá spracúvania osobných údajov uvedené v týchto Zásadách.

 

4. V akom rozsahu budú Vaše osobné údaje spracúvané?

Spoločnosti budú Vaše osobné údaje spracúvať iba v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie služieb, a to najmä tieto osobné údaje:  

 • Údaje zhromažďované pri zaslaní životopisu uchádzača: priezvisko, meno, e‑mailová adresa, telefónne číslo, životopis a všetky osobné alebo pracovné informácie, ktoré životopis obsahuje. Niektoré tieto údaje sú označené ako povinné. Pokiaľ ich uchádzač odmietne uviesť, nebude mať prístup k ponúkaným službám.
 • Údaje zhromažďované pri odoslaní žiadosti o cenovú ponuku: priezvisko, meno, pracovná pozícia, názov spoločnosti, telefónne číslo, e-mailová adresa. Niektoré tieto údaje sú označené ako povinné. Pokiaľ ich užívateľ Webových stránok odmietne uviesť, nebude mať prístup k ponúkaným službám.
 • Údaje zhromažďované pri odoslaní kontaktného formulára: priezvisko, meno, e‑mailová adresa, telefónne číslo. Niektoré tieto údaje sú označené ako povinné. Pokiaľ ich užívateľ Webových stránok odmietne uviesť, nebude mať prístup k ponúkaným službám.
 • Údaje zhromažďované pri odoslaní formulára Odporuč priateľa: priezvisko, meno, e-mailová adresa a pracovná pozícia. Niektoré tieto údaje sú označené ako povinné. Pokiaľ ich užívateľ Webových stránok odmietne uviesť, nebude mať prístup k ponúkaným službám.
 • Údaje o prihlásení zhromažďované pri prihlásení a používaní Webových stránok.

Poskytnutie osobných údajov nie je povinné, absencia niektorých osobných údajov (najmä tých umožňujúcich riadnu identifikáciu konajúcej osoby) však môže mať za následok neuzatvorenie zmluvy alebo neposkytnutie iných služieb vyžadujúcich riadnu identifikáciu osoby na Webových stránkach. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovaného spracúvaniu osobných údajov v zmysle čl. 22 Nariadenia GDPR.

 

5. Ako sú spracúvané osobné údaje v rámci aplikácie Staffino?

a) Účel

V rámci aplikácie Staffino spracúvame osobné údaje zamestnancov a zákazníkov (vrátane kandidátov a uchádzačov o zamestnanie) na nasledovný účel:

 • hodnotenie a zlepšovanie poskytovaných služieb, a
 • propagácia a marketingové aktivity Spoločností.

b) Právny základ

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je:

 • Hodnotenie a zlepšovanie poskytovaných služieb

Oprávnený záujem Spoločností, ktorým je zlepšenie ich služieb prostredníctvom získanej spätnej väzby od zákazníkov.

 • Propagácia a marketingové aktivity Spoločností

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre tento účel.

c) Rozsah spracúvaných osobných údajov

V rámci aplikácie Staffino Spoločnosti spracúvajú nasledovné osobné údaje:

 • Údaje o zamestnancoch: priezvisko, meno, e‑mailová adresa, pracovná pozícia a fotografia.
 • Údaje o zákazníkoch (vrátane kandidátov a uchádzačov o zamestnanie): priezvisko, meno, e‑mailová adresa, telefónne číslo, pracovná pozícia, o ktorú sa zákazník uchádzal alebo služba, ktorá mu bola poskytnutá, dôvod odmietnutia zo strany Spoločností, ich klienta alebo samotného zákazníka, dátumy relevantných udalostí (pohovor, odmietnutie, akceptácia, nástup do zamestnania a pod.), informácie získané pri kontakte so zákazníkom alebo poskytnuté zákazníkom prostredníctvom aplikácie Staffino.

d) Zdroj osobných údajov

Zdrojom osobných údajov v rámci aplikácie Staffino je zákazník, prípadne sú osobné údaje získané zo systému na evidenciu profilov kandidátov a klientov a riadenie výberových konaní Spoločností.

e) Automatizované spracúvanie

Pri spracúvaní osobných údajov Spoločnosťami v rámci aplikácie Staffino nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú alebo podobne významne ovplyvňujú dotknutú osobu.

f) Sprostredkovateľ

Osobné údaje v rámci aplikácie Staffino ako sprostredkovateľ v mene Spoločností spracúva spoločnosť STAFFINO s. r. o., so sídlom Volgogradská 84, 080 01 Prešov, IČO: 47 645 407, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 31750/P.

Ak nie je v tejto časti uvedené inak, platia pre spracúvanie osobných údajov v rámci aplikácie Staffino všeobecné pravidlá spracúvania osobných údajov uvedené v týchto Zásadách.

 

6. Komu osobné údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté externým spoločnostiam, ktoré nám pomáhajú s rôznymi činnosťami, pri ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov (účtovná agenda, IT služby, marketingové služby, právne služby, a pod.). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj potenciálnym zamestnávateľom.

Osobné údaje sú tretím stranám poskytované vždy iba pri splnení všetkých požiadaviek právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje môžu byť poskytované subjektom v rámci Európskej únie aj do krajín mimo Európskej únie. V každom prípade takéhoto poskytnutia osobných údajov budú prijaté príslušné opatrenia, aby bola zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov.

 

7. Ako dlho osobné údaje uchovávame?

Osobné údaje spracúvame iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelom ich spracúvania. Priebežne posudzujeme, či naďalej trvá potreba spracúvať určité osobné údaje potrebné na konkrétny účel. Pokiaľ zistíme, že už nie sú potrebné na žiadny z účelov, na ktoré boli spracúvané, údaje zlikvidujeme.

Osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia zmluvy a pre vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou.

Z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti sú osobné údaje spracúvané po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom (účtovné doklady spracúvame po dobu 10 rokov, ďalšie dokumenty po ich zákonnú archivačnú dobu).

Na účely ochrany oprávnených záujmov Spoločností spracúvame osobné údaje po dobu trvania oprávneného záujmu, pokiaľ nedôjde k niektorej skutočnosti, ktorá má za následok skoršie ukončenie spracúvania (napr. vznesenie námietky proti spracúvaniu na účely priameho marketingu); z dôvodu ochrany práv v prípadných súdnych sporoch uchovávame osobné údaje spravidla po dobu 4 rokov od okamihu možného prvého uplatnenia sporu na súde.

Na základe Vášho súhlasu osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, alebo do doby, kedy súhlas odvoláte. Platnosť súhlasu, ak nedôjde k jeho obnoveniu, je 3 roky odo dňa jeho udelenia.

 

8. Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosti prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia pre zabezpečenie osobných údajov, prijali tiež technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Spoločnosti prehlasujú, že k osobným údajom majú prístup iba preverené a oprávnené osoby zaviazané k dodržiavaniu ochrany osobných údajov.

 

9. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom v zmysle čl. 15 Nariadenia GDPR, tj. najmä právo požadovať, aby sme Vás informovali, aké Vaše osobné údaje spracúvame a poskytli Vám kópie dokumentov, na ktorých sa Vaše osobné údaje nachádzajú a zároveň Vás informovali o vhodných zárukách, pokiaľ sú osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii.
 • Právo požadovať, aby sme vykonali opravu nepresných osobných údajov v zmysle čl. 16 Nariadenia GDPR, tj. právo požadovať opravu osobných údajov, pokiaľ sú spracúvané neúplné alebo nesprávne osobné údaje.
 • Právo požadovať výmaz Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania v zmysle čl. 17 Nariadenia GDPR, tj. výmaz osobných údajov, ak (i) už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli získané, (ii) bol odvolaný súhlas a pre spracúvanie osobných údajov už neexistuje iný právny základ, (iii) ako dotknutá osoba vznesiete námietku proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu a nad Vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú oprávnené záujmy Prevádzkovateľov alebo vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, (iv) osobné údaje boli spracúvané nezákonne.
 • Právo na obmedzenie spracúvania v zmysle čl. 18 Nariadenia GDPR, tj. ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že (i) spracúvame nesprávne osobné údaje, tak obmedzíme ich spracúvanie do doby, kým sa overí ich správnosť, (ii) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a ako dotknutá osoba namiesto výmazu osobných údajov žiadate obmedzenie spracúvania, (iii) ako Prevádzkovatelia osobné údaje už nepotrebujeme, ale Vy ich ako dotknutá osoba potrebujete na určenie, výkon a obhajobu svojich právnych nárokov, (iv) pokiaľ ako dotknutá osoba vznesiete námietku proti spracúvaniu, tak spracúvanie osobných údajov obmedzíme do doby, než sa overí, či oprávnené záujmy Prevádzkovateľov prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami.
 • Právo na prenosnosť údajov v zmysle čl. 20 Nariadenia GDPR, tj. právo žiadať prenos osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ďalšiemu prevádzkovateľovi osobných údajov, pokiaľ sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje automatizovane.
 • Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov v zmysle čl. 21 Nariadenia GDPR, tj. (i) ako dotknutá osoba máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Pokiaľ takúto námietku vznesiete, nebudeme Vaše osobné údaje na tento účel ďalej spracúvať, (ii) ak spracúvame osobné údaje na účely našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb, môžete ako dotknutá osoba vzniesť námietku proti takémuto spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V takom prípade budeme osobné údaje ďalej spracúvať iba vtedy, pokiaľ preukážeme existenciu závažných oprávnených dôvodov pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo na určenie, výkon a obhajobu právnych nárokov.
 • Právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to buď rovnakým spôsobom, akým bol Vami udelený alebo spôsobmi uvedenými v poslednom odseku tohto článku; odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu v zmysle čl. 77 Nariadenia GDPR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a ktorý je vedúcim dozorným orgánom, a to v prípade, že sa domnievate že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov. Môžete sa obrátiť i na český dozorný orgán ako dotknutý dozorný orgán, ktorým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Užívateľ Webových stránok má prístup k svojim osobným údajom a osobné údaje môže upravovať prostredníctvom formulára dostupného na Webových stránkach, na adrese https://www.synergie.sk/osobne-udaje-pravne-informacie/  alebo zaslaním e-mailu na adresu osobneudaje@synergie.sk alebo poštou na adresu ktoréhokoľvek prevádzkovateľa uvedeného v čl. 1.

 

10. Cookies

Webové stránky používajú súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies nájdete ďalej v tomto článku Zásad a v cookies lište pri zobrazení Webových stránok. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá v počítači užívateľa na účely záznamu. Samotný súbor cookie pomáha udržiavať v chode kľúčové funkcie Webových stránok. Za týmto účelom však súbory cookies zhromažďujú a ukladajú údaje o Vás a môžu slúžiť k Vašej identifikácii. Z tohoto dôvodu môžu byť považované za osobné údaje.

Súbory cookies môžu byť použité na rôzne účely. Nižšie nájdete najčastejšie typy:

 • Nevyhnutné súbory cookies – sú nevyhnutné na prehliadanie Webových stránok a používanie ich funkcií, napríklad na prístup do zabezpečených oblastí webu. Bez týchto súborov cookies by ste nemohli naše Webové stránky správne používať.
 • Preferenčné súbory cookies – tieto súbory cookies umožňujú, aby si Webová stránka zapamätala informácie, ktoré menia, ako sa Webová stránka správa alebo ako vyzerá. Ide napr. o preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate.
 • Štatistické súbory cookies – tieto súbory cookies všeobecne zhromažďujú informácie o tom, ako užívatelia používajú Webové stránky. Umožňujú Webovej stránke napríklad sledovať relácie, počet navštevujúcich užívateľov. Môžu to byť tiež súbory cookies tretích strán z analytických služieb.
 • Reklamné (marketingové) cookies – ich účelom je pomôcť inzerentom poskytovať relevantnejšiu reklamu sledovaním Vašej online aktivity (napr. koľkokrát ste klikli na reklamu). Tieto súbory cookies môžu tieto informácie zdieľať s ďalšími subjektami, najmä pokiaľ ide o súbory cookies tretích strán.

Ako užívateľ Webových stránok môžete prijať alebo odmietnuť používanie jednotlivých druhov súborov cookies (okrem nevyhnutných súborov cookies) prostredníctvom informačnej cookies lišty, ktorá sa Vám objaví pri vstupe na Webové stránky. V tejto informačnej lište taktiež nájdete vysvetlenie jednotlivých druhov cookies.

Informácie o používaní cookies sú k dispozícii priamo v internetovom prehliadači. Informácie o používaní súborov cookies nasledujúcimi internetovými prehliadačmi môžete získať na týchto stránkach:

 

11. Dozorný orgán

Pokiaľ sa domnievate, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť vedúcemu dozornému orgánu. Vedúcim dozorným orgánom je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

Telefón: +421 2 3231 3214

Webové stránky: https://dataprotection.gov.sk/

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Môžete sa však obrátiť aj na český dozorný orgán ako dotknutý dozorný orgán, ktorým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Telefón: +420 234 665 111

Česká republika

Webové stránky: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

 

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov boli aktualizované k 26. júlu 2023.

Spoločnosti si vyhradzujú právo ich kedykoľvek meniť, a to s účinnosťou k okamihu ich zverejnenia na Webových stránkach.

 

SYNERGIE, s.r.o.

SYNERGIE TEMPORARY HELP, s.r.o.

SYNERGIE SLOVAKIA s.r.o.

SYNERGIE TEMPORARY HELP s. r. o.