Podmienky používania

Uvedené právne informácie sa vzťahujú na obsah webových stránok www.synergie.sk (dalej len „Stránka“).

SYNERGIE Slovakia si vyhradzuje právo kedykoľvek zmazať alebo aktualizovať obsah Stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

Používanie stránok

Spoločnosť SYNERGIE Slovakia s.r.o. povoľuje použitie dokumentov, ktoré možno získať z týchto Stránok, najmä tlačových správ, aktualít a často kladených otázok, ak budú dodržané podmienky:

  • dokumenty získané z týchto Stránok budú použité výlučne na informačné účely, pre osobnú potrebu a nebudú nijakým spôsobom kopírované ani ďalej šírené,
  • dokument nebude použitý na účel, ktorý je komerčný,
  • dokument nebude žiadnym spôsobom upravovaný,
  • dokument a každá jeho kópia bude obsahovať údaje o nositeľovi autorských práv a zároveň bude uvedený zdroj, z ktorého bol dokument získaný,

použitie dokumentu nie je výslovne zakázané. Použitie dokumentov, ktoré možno získať z týchto Stránok na akýkoľvek iný účel, je výslovne zakázané. Takéto konanie je protizákonné.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na Stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke služieb SYNERGIE Slovakia s. r. o., ako aj ďalších aktivitách. Tieto informácie a materiály majú len informatívny charakter a SYNERGIE Slovakia s. r. o. nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

Odkazy

Na týchto Stránkach sú umiestnené hypertextové odkazy na stránky iných subjetkov. Hypertextové odkazy vám umožnia opustiť tieto Stránky. Spoločnosť SYNERGIE Slovakia nemá vplyv na kontrolu stránok iných subjektov a nezodpovedá za obsah stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Uvedenie akéhokoľvek hypertextového odkazu na stránky iných subjektov neznamená, že spoločnosť SYNERGIE Slovakia schvaľuje stránky iných subjektov a ich obsah.

Informácia o nositeľovi autorských práv

Copyright © 2011 SYNERGIE Slovakia s. r. o.

Autorské práva ku dokumentom na týchto Stránkach vlastní SYNERGIE Slovakia s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava. Všetky práva vyhradené.