Keď prijímate nového zamestnanca, všetko vyzerá ideálne. Časom sa ale ukáže, že nezapadá do kolektívu, chodí neskoro, neplní si pracovné povinnosti alebo miesto práce rieši osobné záležitosti. Aké možnosti v tejto chvíli ponúka Zákonník práce?

I zamestnanci potrebujú nastaviť hranice

Hovorí sa, že deti potrebujú mať pri výchove nastavené hranice. Tie im nielen ukážu, čo smú a čo nie, ale dávajú im aj pocit istoty. Dalo by sa povedať, že podobný princíp platí aj v zamestnaní. Aj zamestnanci musia vedieť, čo môžu a čo nie, čo sa od nich očakáva a aké postihy ich prípadne čakajú. Každá firma má svoje prostredie koncipované inak, a to vrátane miery tolerancie k prehreškom. Základným pravidlom by však malo vždy byť, že na všetkých platí rovnaký meter. Pokiaľ sa vo firme netolerujú neskoré príchody, znamená to, že žiadny zo zamestnancov nebude mať výnimku. 

Čo robiť, pokiaľ niektorý zo zamestnancov neustále prekračuje nastavené hranice?

Zákon hovorí jasne

Zákonník práce hovorí, že zamestnanci musia: 

  • plniť svoje pracovné úlohy
  • rešpektovať pracovnú disciplínu 

O porušení pracovnej disciplíny hovoríme vtedy, ak si zamestnávateľ riadne neplní svoje pracovné povinnosti, pričom nezáleží na tom, či ide o úmyselné konanie alebo konanie z nedbanlivosti. Čo všetko spadá do porušení pracovnej disciplíny? 

Zákonník práce definuje dva stupne závažnosti:

  1. menej závažné porušenie – sem patria napríklad opakované neskoré príchody či neodovzdanie vypracovanej úlohy načas,
  2. závažné porušenie – nástup do práce  pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok alebo ich užívanie priamo na pracovisku a taktiež neospravedlnená absencia zamestnancov. 

Je dôležité povedať, že zákon priamo nedefinuje, aké konanie zamestnanca sa považuje za menej alebo viac závažné, nakoľko počas trvania pracovného pomeru dochádza k rôznym situáciám a každá sa dá posudzovať individuálne. Zamestnávateľ má teda viac-menej voľnú ruku a mieru závažnosti porušenia pracovnej disciplíny posudzuje sám, respektíve by mal mať interný pracovný poriadok, v ktorom vymedzí druhy konaní a možné postihy.

Ako riešiť situáciu: porušenie pracovnej disciplíny

V závislosti od toho, či sa zamestnanec dopustil menej závažného alebo závažného porušenia pracovnej disciplíny, zamestnávateľ môže zvoliť miernejšie tresty, ako napríklad krátenie dovolenky, obmedzenie pracovných benefitov alebo krátenie variabilnej zložky mzdy. Existujú však ešte dve možnosti – skončenie pracovného pomeru výpoveďou a okamžité skončenie pracovného pomeru. 

Zákonník práce hovorí, že pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Ako riešiť situáciu: nedostatočné plnenie pracovných povinností

Treba myslieť na to, že porušenie pracovnej disciplíny ≠ nedostatočnému plneniu pracovných povinností. Uvedieme príklad. Zamestnanec chodí každý deň do práce načas, neholduje alkoholu ani omamným látkam. Pracuje na úkol, avšak už nejaký čas si neplní svoje pracovné povinnosti na 100 %  ale na 60 %. Z ľudského hľadiska by prvým krokom nadriadeného alebo zamestnávateľa malo byť zistenie príčiny formou rozhovoru. Podotýkame, že nedostatočné plnenie pracovných povinností sa nepovažuje za porušenie pracovnoprávnych povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru.

Použitie výpovedného dôvodu podľa ust. § 63 písm. d) zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2, nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil.

V obidvoch prípadoch je základom úspešného riešenia komunikácia medzi zamestnancom a zamestnávateľom. V niektorých prípadoch pomôže konflikt vyriešiť mediátor.