Šikanovanie na pracovisku môže mať rôzne podoby. Ako ju odhaliť a čo robiť, ak sa vyskytne vo vašej spoločnosti? Snažte sa problémom predchádzať pomocou preventívnej stratégie.

Aké sú druhy šikanovania?

Šikanovanie na pracovisku možno definovať ako systematické agresívne správanie namierené proti jednotlivcovi alebo skupine ľudí. Ide o psychický teror, ktorý sa zvyčajne stupňuje a má negatívny vplyv nielen na atmosféru na pracovisku, ale z dlhodobého hľadiska ohrozuje duševné a fyzické zdravie zamestnancov. Nehovoriac o nižšej pracovnej výkonnosti a bezpečnosti pri práci. Rozpoznať mobbing v jeho zárodku je ťažké a zamestnávateľom sa oplatí tieto problémy netolerovať a všetko riešiť ešte skôr, ako k mobbingu dôjde.

Existuje niekoľko základných typov šikanovania:

Šéfovanie / Bossing

Nadriadený šikanuje svojho podriadeného. Využíva svoje nadradené postavenie. Šikanovanie sa prejavuje zadávaním nesplniteľných alebo príliš ľahkých úloh, útočením na vzhľad, vylučovaním z kolektívu, neustálou kontrolou, podceňovaním výkonu a zastrašovaním.

Mobbing

Zamestnanec šikanuje kolegu na rovnakej pozícii. Často sa vyskytuje vzorec, keď skupina zamestnancov šikanuje jednotlivca (anglické slovo mob sa prekladá ako hromadný útok). Zvyčajne sa to deje bez objektívnej príčiny. Presná definícia mobbingu je zložitá, pretože môže zahŕňať rôzne činnosti. Tie sú zvyčajne skryté, zákerné a ich cieľom je všeobecne znepríjemniť život na pracovisku. Na rozdiel od šikanovania, ktoré poznáme napríklad v školách, sa mobbing zameriava najmä na psychický teror a fyzické násilie nie je také časté.

Staffing / Podkopávanie

V tomto prípade zamestnanci šikanujú svojho nadriadeného. K takzvanému šikanovaniu zdola nahor často dochádza v situáciách, keď sa na vedúcej pozícii objaví mladší nadriadený a postaví sa proti skupine podriadených. Šikanovanie v tomto prípade je zvyčajne skryté. Podriadení neplnia pridelené úlohy, neodovzdávajú dôležité informácie a vo všeobecnosti bojkotujú prácu svojho nadriadeného.

Ako riešiť šikanovanie na pracovisku?

Šikanovanie ovplyvňuje nielen atmosféru, ale predovšetkým výkonnosť celej spoločnosti a jej konkurencieschopnosť. Preto sa zamestnávateľom oplatí prijať preventívne opatrenia. Čo môžu urobiť?

  • vypočujte si zamestnancov, vytvorte anonymný dotazník, v ktorom môžu opísať vzťahy na pracovisku.
  • monitorujte správanie zamestnancov, sledujte zmeny, konflikty
  • hovorte o šikanovaní (šikanovanie môže byť súčasťou školenia o bezpečnosti na pracovisku). Zavedenie firemného kódexu alebo zásad, ktoré sa dodržiavajú vo všetkých situáciách.

Nie každý konflikt je šikanovanie

Z odborných štúdií vyplýva, že nevhodné správanie sa klasifikuje ako šikanovanie až po viac ako šiestich mesiacoch. Niektorí zamestnanci totiž môžu považovať za šikanovanie, ak od nich nadriadený vyžaduje, aby si plnili svoje pracovné povinnosti rutinným spôsobom, alebo ak im kolega vysloví konštruktívnu kritiku.

Máte pocit, že sa vo vašej spoločnosti vyskytla niektorá z vyššie uvedených situácií a premýšľate, ako ich riešiť? Rozhodnutie nie je jednoduché. Oplatí sa prizvať tretiu stranu. Nestranného odborníka, ktorý sa zaoberá mobbingom a dokáže poradiť riešenia podľa konkrétneho problému.